آشنایی با بازارهای پولی

بدون ديدگاه
  • پدیدارشناسی پول
  • بازار پول و انواع آن (مقیاس جهانی)
  • بازار پول در ایران (محدودیت ها و فرصت های خاص)
  • مبانی خدمات مالی (کاربردی)
  • مبانی فنآوری های مالی (کاربردی)

شناخت خواستگاه و خط سیر طبیعی پول از ظهور تا مرگ انواع فنآوری های مربوط و شناخت ساختار کلی نظام های پولی جهان و ایران . آشنایی را چهار نسل FinTech و انواع رایج خدمات مالی در ایران و جهان

مخاطب: دانشجویان اقتصاد، مدیریت مالی، بانک و بورس و مدیران ارشد

دانشجویان و دانش آموخته های مهندسی و علوم پایه وعلاقه مندان به طراحی سیستم هایی پولی آینده

Admin bar avatar

شبکه فن آفرینی آفرینش

شبکه فن آفرینی آفرینش شرکتی است با بیش از 15 سال تجربه مدیران فعال خود در عرصه های ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه پروژه های مدیریتی و فناوری اطلاعات. شرکت آفرینش به دنبال تجربیات ارزشمند خود در ارائه موفقیت آمیز خدمات مشاوره مدیریت و راه اندازی مشاغل، هر نوع فرصتی را برای خلق ارزش جدید برای مشتریان از طریق یادگیری غنیمت می شمارد.