آشنایی با بازارهای پولی

شناخت خواستگاه و خط سیر طبیعی پول از ظهور تا مرگ انواع فنآوری های مربوط و شناخت ساختار کلی نظام های پولی جهان و ایران . آشنایی را چهار نسل FinTech و انواع رایج خدمات مالی در ایران و جهان